Primării de sector din București

Privire de ansamblu

„Temelia” participării publice este reprezentată de prevederile legii 52/2003 privind transparența decizională. Ea își propune să stimuleze participarea activă a cetățenilor în luarea deciziilor de interes public. Prevederile ei au o răspândire largă, fiind imperative pentru autoritățile administrației publice (la nivel central și local). Autoritatile au obligația:

  • să publice un anunț referitor la acțiunea de elaborare a unui act normativ cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptarea acestuia.
  • să facă public textul complet al actului normativ, nota de fundamentare, expunerea de motive și termenul limită, locul și modalitatea prin care cei interesați pot trimite recomandari.

De la publicarea acestui anunț, în termen de 10 zile se pot primi propuneri, sugestii, opinii de la persoanele interesate. Legea reglementează noțiunea de „dezbatere publică” pentru prima dată în legislația românească. Astfel, dacă o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică solicită o dezbatere publică, autoritatea în cauză este obligată să organizeze o întâlnire în care să se dezbată respectivul proiect de act normativ. Autorităţile administraţiei publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora (legea 242/2010 Un alt instrument pe care această lege îl oferă cetățenilor e dreptul de a participa la ședintele publice ale autorităților. Acestea trebuie anunțate cu 3 zile înainte, accesul în cadrul lor se face în limita locurilor disponibile, iar cetățenii pot lua cuvântul referitor la problemele prevăzute în ordinea de zi (modul in care cetățenii pot lua cuvântul depinde de ROF-ul fiecărei Primării). Aceste puncte de vedere au „valoare de recomandare” conform articolului 9 din legea 52. Fapta funcționarului care nu permite accesul la ședintele publice reprezintă abatere disciplinară și se sancționează. In temeiul acestei legi, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale ocrotite de acest act normativ poate face o plângere în contencios administrativ, plângere care se va judeca de urgență.


Acțiunile Grupului Callatis

– instrumente și tactici folosite de-a lungul campaniei –

Campania Grupului Callatis pentru amenajarea parcului Istru s-a intins pe o perioada de 9 luni, timp in care s-a folosit un cumul de intrumente si metode legale sau neoglindite expres in legi. Actiunea a inceput prin consultarea cetatenilor cu privire la problemele ce ii preocupa. Inca de la inceput, cetatenii au inteles ca trebuie sa se concentreze asupra problemelor pe rand pentru a putea investi toata energia in rezolvarea lor. Modernizarea parcului Istru a fost problema aleasa pentru rezolvare. Pentru inceput, grupul a colectat nevoile si ideile cetatenilor comunitatii privitoare la parcul respectiv. Au intocmit un plan de lucru si astfel, au depus o cerere la Administratia Domeniului Public si la Consiliul local. Pentru ca acest demers nu a fost suficient, cetatenii s-au vazut nevoiti sa apeleze si la alte instrumente. Astfel de-a lungul celor 9 luni au fost formulate 2 petitii sustinute de 130 de semnaturi ale locuitorilor, s-au prezentat la 4 audiente si intalniri cu directorul si directorul adjunct al Administratiei Domeniului Public,membrii grupului au participat la 3 sedinte ale consiliului local in care si-au prezentat problema, a fost organizata o dezbatere publica, au trimis numeroase e-mailuri la directorul adjunct al Administratiei Domeniului Public si au organizat un eveniment in comunitate pentru acest proiect la care au participat numerosi locuitori ai comunitatii.


Regulile aplicabile ședințelor de Consiliu local

Convocarea > se face în scris prin intermediul secretarului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare.

Cvorum > ședinţele Consiliului Local sunt legal constituite dacă participă majoritatea consilierilor în funcţie (majoritate simplă).

Cum se iau deciziile? Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii (jumătate plus unu) membrilor prezenţi, în afara cazurilor în care legea sau prezentul regulament cere o altă majoritate.

Cum arată o hotărâre a consiliului şi ce elemente conţine? Elementele unei hotărâri sunt numărul de înregistrare, semnătura președintelui Consiliului și contrasemnatură secretarului Consiliului, ștampila Consiliului Șocal, data la care hotărârea a fost adoptată, denumirea completă a organului care l-a adoptat, persoanele care vor implementa hotărârea și motivarea care a dus la adoptarea hotărârii.

Intrarea în vigoare

Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Atacarea hotărârilor

Actele consiliului local pot fi atacate in baza legii 554/2004 a contenciosului administrativ. Actiunile vor fi intemeiate pe incalcarea unui interes legitim public ori pe incalcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime legate de aceste drepturi. Actiunile intemeiate pe incalcarea unui interes legitim public sunt formulate de organismele sociale sau grupuri de persone fizice, fara personalitate juridica. Actiunile intemeiate pe vatamarea unor drepturi subiective se formuleaza de persoana vatamata, persoana fizica / juridical.